GEMEENTE PEEL EN MAAS: ZELFSTURING ALS SLEUTELWOORD

"Silvia heeft niet alleen een communicatie-bril op. Ze heeft een brede achtergrond, waardoor ze op een integrale manier meedenkt en oplossingen zoekt voor problemen waar we tegenaan lopen."

De opdracht

'Beleef' de ruimte, dat is het motto van de jonge krachtige en ambitieuze plattelandsgemeente Peel en Maas. Zelfsturing is hierbij het sleutelwoord. Behoeften, initiatieven en verantwoordelijkheden van inwoners, (agrarische) bedrijven en maatschappelijke organisaties zijn richtinggevend bij ontwikkelingen in Peel en Maas. Ruim vier jaar adviseert en ondersteunt Doon Communicatie de gemeente bij het ontwikkelen en realiseren van projecten op het gebied van omgevingsontwikkeling en beleidszaken. O.a. de ontwikkeling van een nieuw dorpshart in één van de elf kernen, een landbouwontwikkelingsgebied, een duurzame ontwikkeling van een woongebied en het bestemmingsplan Buitengebied. Boeiende en uitdagende projecten voor de gemeente Peel en Maas.

Wat opdrachtgevers zeggen

Ben Driessen, projectleider  LOG Egchelse Heide en duurzame wijk Giel Peetershof, gemeente Peel en Maas:
"Doon Communicatie helpt ons niet alleen op strategisch vlak, maar eveneens op het uitvoeringstraject. Van krachtenveldanalyses, strategiebepaling, positionering tot coördinatie van dorpsgesprekken: Doon Communicatie is er nauw bij betrokken. De inzet van Silvia Heijnen, directeur en communicatie-adviseur van Doon Communicatie, op de communicatieve kant van de zaak is een juiste zet gebleken. Zij is een betrokken persoonlijkheid met een enorme drive en een positieve scherpe en kritische kijk op communicatie en communicatieprocessen. Daarnaast is zij zeer deskundig, ondernemend en een eye-opener voor degene die wil leren luisteren. En dat is, gezien de verscheidenheid aan spelers, een groot voordeel,” aldus Ben Driessen, projectleider Landbouwontwikkelingsgebied Egchelse Heide en duurzame woonwijk Giel Peetershof.

Wil Krause, teammanager Omgevingsontwikkeling, gemeente Peel en Maas:
​"Silvia heeft in opdracht van de gemeente Peel en Maas een Plan van Aanpak communicatie Buitengebied Peel en Maas opgesteld (tweede kwartaal 2011). Wij zijn zeer tevreden over de aanpak en de inhoud van het advies. Ze heeft in de relatief korte tijd die hiervoor beschikbaar was, een grondige inventarisatie en heldere analyse gemaakt van het traject om te komen tot een bestemmingsplan voor het buitengebied. Vanuit deze analyse geeft ze duidelijke uitgangspunten voor het verdere communicatieproces. En duidelijke richtlijnen over de wijze waarop met alle belanghebbenden in het gebied moet worden gecommuniceerd. Graag willen wij Silvia hiervoor bedanken, evenals voor de zakelijke, maar ook prettige wijze waarop betrokkenen van de gemeente Peel en Maas met haar hebben samengewerkt."

Carmen Meerbeek, senior projectleider Hart voor Maasbree, gemeente Peel en Maas:
"Voor het project Hart voor Maasbree had ik als projectleider behoefte aan een gestructureerde communicatieaanpak. Het is een project dat bestaat uit verschillende deelprojecten die allemaal met elkaar samenhangen en waarbij zeer veel partijen met verschillende belangen bij betrokken zijn. Daarnaast willen we als gemeente Peel en Maas dat de gemeenschap zelf verantwoordelijkheid neemt voor de leefbaarheid in hun dorp (zelfsturing). Met Silvia had ik de juiste communicatie-adviseur te pakken. Een van haar sterkste kanten is dat zij mensen met elkaar in contact brengt, ‘verbindt’ en hen stimuleert om mee te werken en mee te denken in planvormingsprocessen. In de afgelopen paar jaar is in Maasbree een proces op gang gekomen, waarbij het dorp zelf steeds meer initiatieven is gaan nemen. Silvia heeft als eerste stap een communicatieplan opgesteld als dynamische handleiding om sturing en inspiratie te geven aan communicatie over Hart voor Maasbree. Het communicatieplan is een levend document. Verschuivingen in prioriteiten, tempo en belangen zijn tussentijds aangepast. Maar het communicatie-concept en de rode draad van het plan worden nog steeds toegepast."

Hart voor Maasbree, een bijzonder project in het hart van Maasbree. Plek voor ontmoeting, ontwikkeling en ontspanning. Met onder andere een brede school met alle voorzieningen voor kinderen van nul tot en met twaalf jaar. Zorgwoningen in eigen kern. En een bruisend Kennedyplein (hart) als ontwikkelings- en ontmoetingsplek voor jong en oud en als spil van hechte verenigingsactiviteiten. Plannen en wensen vanuit het dorp die nauw met elkaar verweven zijn, elkaar versterken en als geheel de kern een flinke injectie geven.  

"Om de strategische communicatieaanpak te implementeren heeft Silvia zo'n drie jaar veel werk verricht. Ze is immers iemand van het ‘doon’ met een hele enthousiasmerende en open houding. Ze kan zich goed inleven in de belangen en gevoelens van anderen en daar speelt ze in de communicatie op in. Ze is continu op zoek naar ‘verhalen’ van mensen die beeldvorming en betekenis kunnen geven. Volgens haar zijn de belangrijkste media de mensen die het Hart voor Maasbree vorm en inhoud kunnen geven. Dat is een heel ander proces dan het meer gebruikelijke ‘organiseren van inspraak’.

Als projectleider heb ik zelf ook veel geleerd haar visie, ideeën en feedback daarover, aldus Carmen Meerbeek. "In projectgroepvergaderingen merkte ik ook al snel dat Silvia niet alleen een communicatie-bril op heeft. Ze heeft een brede achtergrond, waardoor ze op een integrale manier meedenkt en oplossingen zoekt voor problemen waar we tegenaan lopen. Haar pro-actieve houding spreekt mij zeer aan. Al met al kan ik concluderen dat ‘Doon-communicatie’ het project, maar ook mijzelf veel positieve energie heeft gebracht," aldus Carmen Meerbeek, senior projectleider.

Wim Hermans, wethouder, gemeente Peel en Maas
"Heel veel dank voor jouw begeleiding van het mooie project 'Hart voor Maasbree'. Jouw inzet was niet alleen erg deskundig maar zeker ook heel tactvol gedoseerd op de juiste momenten. In je aanpak toonde je heel duidelijk totaaloverzicht in de complexe verbanden van deelplannen. Daarmee gaf je aan partijen de nodige ruimte en kreeg van allen, dat geldt zeker ook voor mij, terecht het vertrouwen. Compliment hiervoor!"

Uit de wijk

Dorpsoverleg Maasbree:
“Met Silvia Heijnen (communicatiedeskundige) is er de afgelopen periode enorm veel contact geweest en continu terugkoppeling. In het totaal project voor het betrekken van inwoners heeft zij een belangrijke rol gespeeld en durven we te stellen dat ze medebepalend is voor het succes van Hart voor Maasbree.”

www.peelenmaas.nl
www.gielpeetershof.nl

 

 

 

< terug naar de projecten