WIJKONTWIKKELING GELEEN-ZUID EN KLUIS

‘De transparantie naar alle betrokkenen die Silvia voorstaat, heeft ons enorm geholpen'

De opdracht

De gemeente Sittard-Geleen en stichting ZOwonen werken in 2014 en 2015 aan een gebiedsvisie voor de wijken Geleen-Zuid en Kluis. Deze wijken vergrijzen sterk. Het aanbod van woningen – veel portieketageflats zonder lift – sluit hier niet bij aan. Omdat in delen van de wijken sprake is van veel doorstroming (veel verhuizingen), is de sociale samenhang gering en staat de leefbaarheid onder druk. De gebiedsvisie laat o.a. zien wat nodig is om de toekomst voor deze wijken veilig te stellen. In tijden van bevolkingskrimp en vergrijzing.

De gemeente Sittard-Geleen en ZOwonen vragen Doon Communicatie om voor het traject van de totstandkoming van het wijkontwikkelingsplan een communicatieplan op te stellen. En (op regiebasis) communicatieondersteuning te bieden in het dagelijks proces. Het wijkontwikkelingsplan is het derde en laatste deel van de gebiedsvisie. Het maakt uiteindelijk concreet op welke locatie, in welke periode tot en met 2030 renovatie, sloop en/of nieuwbouw plaatsvindt in de wijken Geleen-Zuid en Kluis. Opdrachtgevers en –nemer vinden elkaar in de stellige overtuiging dat een gebiedsvisie niet kan zonder de betrokkenheid en inbreng van wijkbewoners, ondernemers en andere betrokkenen in de wijk. Samen werken aan en leven in Geleen-Zuid en Kluis: dat wordt het uitgangspunt voor het werken aan draagvlak. Uiteindelijk verzorgt Silvia Heijnen de overall coördinatie van de communicatie. Ze fungeert als adviseur, uitvoerder, sparringpartner én facilitator van bijeenkomsten.  

Wat opdrachtgevers zeggen

Ben van Baardwijk, gebiedsontwikkelaar ZOwonen:
‘Toen we Silvia benaderden begin 2015, waren onze analyse (deel 1) en visie op hoofdlijnen (deel 2 van de gebiedsvisie) al klaar. De grootste uitdaging zat in de communicatie rondom de totstandkoming van het wijkontwikkelingsplan. Silvia was een bindende factor tussen ZOwonen, de gemeente en andere partijen. Met onze doelstelling in het achterhoofd stuurde ze tactisch op wie wat moest doen in het proces. De communicatiekalender die ze daarbij gebruikte was een welkom en praktisch instrument. Ze nam ons mee in communicatieve afwegingen en keuzes, en de mogelijke impact daarvan. Een grote vraag voor ons was: ‘Moet je mensen nu al vertellen wat er over 15 jaar mogelijk gaat gebeuren?’ De transparantie naar alle betrokkenen die Silvia voorstaat, heeft ons enorm geholpen. Ik kan niet anders zeggen dan dat het heel goed is verlopen – en dat in zo korte tijd. Dat horen we ook van de participatiegroep van onder andere bewoners en ondernemers. Silvia trad op als facilitator/voorzitter tijdens bijeenkomsten van deze groep. Dat doet ze op een heel natuurlijke manier. Ook heeft ze het wijkontwikkelingsplan geredigeerd. In december 2015 bereikten we een mooie mijlpaal: een unanieme vaststelling van de Gebiedsvisie Geleen-Zuid en Kluis door de gemeenteraad. Zonder Silvia was het niet gelukt dit traject te doorlopen.’

Marion Poulussen, communicatieadviseur ZOwonen:
‘Silvia heeft ons veel werk uit handen genomen. Ze verzorgde met name de overall coördinatie van de communicatie namens beide partijen. Dit bood mij de ruimte om te focussen op ZOwonen. Vanwege de sloop, renovatie en nieuwbouw heeft het wijkontwikkelingsplan namelijk grote impact op de woonsituatie van onze huurders. Silvia legde continu verbanden. Ook vanuit de gezamenlijke krachtenveldanalyse samen met de projectgroep, stadsdeelmanager, wijkbeheerder, woonconsulent en huismeesters. Ze was zeer alert op de communicatie- en projectplanning en stelde waar nodig bij. We hebben prettig met haar samengewerkt.'

Eric Evers, beleidsadviseur Gebiedsontwikkeling gemeente Sittard-Geleen:
‘Ik had niet verwacht dat we zoveel communicatieondersteuning nodig zouden hebben. Maar die ondersteuning was meer dan welkom. Ik wil Silvia bedanken voor haar inzet tijdens dit traject. Mede door haar heeft dat tot een positieve afronding in de raad geleid. Vanuit de participatiegroep was er lof over de manier waarop wijkbewoners en overige stakeholders zijn meegenomen in het proces.’

Uit de wijk

Platform Allochtonen Geleen Breed
‘We willen onze waardering uitspreken voor het feit dat bewoners uit de wijk vooraf zijn betrokken bij de totstandkoming van deze gebiedsvisie en de daaruit voortvloeiende forse sloopplannen in de wijk in de periode 2019 – 2030. Voor wijkbewoners is dit een heel ingrijpende gebeurtenis.’

Wat Silvia zelf zegt

‘Er zijn van die pareltjes om op terug te kijken. Het samenspel met en tussen Ben van Baardwijk, John Dumont (procesleider Herstructurering ZOwonen), Eric Evers, Edwin Gerrmann (Beleidsmedewerker integraal beleid en projecten, gemeente Sittard-Geleen) en Marion Poulussen is er zo één. En niet te vergeten met de betrokkenen in de wijk zelf, met name tijdens de bijeenkomsten van de participatiegroep.’

Wijkontwikkelingsplan Geleen-Zuid en Kluis

Wijkontwikkelingsplan Geleen-Zuid/Kluis

< terug naar de projecten